VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Contribucions

Inici » Sobre el congrés » Contribucions
z

Els treballs s’hauran d’enviar en els terminis establerts a les dates clau  fent servir la següent pàgina.

BASES PER CONTRIBUIR AL CONGRÉS: COMUNICACIONS, ARTICLES, PÒSTER, TALLERS, DEBATS, DADES & EXPOSITORES

L’economia feminista ha fet contribucions de pes com ara l’anàlisi de la teoria feminista del model econòmic i la globalització; el qüestionament de l’homo economicus; la concepció d’allò econòmic i l’alienació del sistema econòmic per posar la sostenibilitat de la vida al centre de l’economia; l’equilibri entre el sistema productiu i el reproductiu; l’organització i la distribució de les cures; la sostenibilitat mediambiental; la democratització econòmica de l’organització empresarial i la transversalitat de gènere a les institucions públiques i les polítiques econòmiques, entre d’altres, en són un bon exemple.

DIVERSITAT DE FONTS DE CONEIXEMENT I FORMATS

El Congrés d’Economia Feminista a totes les seves edicions s’ha caracteritzat per ser un espai de trobada que desbordava els límits de la universitat. El congrés acollirà la diversitat de formats i propostes rebudes per combinar tres elements: intercanvi acadèmic, trobada d’economies feministes, i open space/dathaton digital (és a dir, dinàmiques i trobades pròpies de la cultura digital de generació de coneixement amb lògiques àgils, obertes i col·laboratives).

L’economia feminista sempre ha pretès no sols ser un corrent de pensament econòmic, sinó un marc transformador. Per això partim del marc conceptual de la quíntuple hèlix i convoquem els diferents àmbits del coneixement: acadèmia, entramat socioeconòmic, tercer sector, moviment feminista, feminismes en altres moviments socials, hackers, sindicats, entitats de l’Economia Social i Solidària, ONG, institucions públiques i econòmiques. I per això volem fer un esforç per dissenyar espais on s’inclogui la multiplicitat de temes, llenguatges i fonts de coneixement.

Aquestes bases tenen com a finalitat facilitar la presentació de contribucions al congrés des d’una pluralitat de formats: comunicacions en modalitat oral i escrita, articles a publicar en un número especial de revista d’impacte, pòsters, tallers i debats per aprofundir en temàtiques concretes, dades i expositores. S’obren també espais per a la presentació de modalitats miscel·lànies i creatives, com ara propostes artístiques.

El congrés serà presencial i la majoria de presentacions s’espera que siguin en aquesta modalitat, però també es podrà optar a participar i presentar en línia (sobretot pensat per reforçar la participació de Llatinoamèrica i altres continents, i per fer-ho accessible a aquelles persones que no es poden desplaçar).

El congrés compta amb un codi de conducta que té com a objectiu que l’esdeveniment sigui un espai segur per a les participants, i que les activitats promoguin la igualtat de gènere interseccional.

Empty
TEMÀTIQUES DEL CONGRÉS

El congrés té com a matriu articuladora l’economia digital feminista, a què es dedicaran majoritàriament les plenàries, des de diversos angles. Aquest VIII congrés també aspira a ser una ocasió per – des de les teories feministes i l’anàlisi d’economies feministes a la revolució digital – contribuir, repensar críticament, donar forma a la digitalització de l’economia i la vida en què estem immerses. Un tema de gran actualitat i importància, però que no ha estat encara gaire present en edicions anteriors del congrés.

Les contribucions haurien d’incorporar en tots els casos una mirada feminista de l’economia. S’anima a fer contribucions tant des d’una mirada crítica del sistema hegemònic com a iniciatives per a una realització i transformació feminista de l’economia. El programa serà “bottom-up”, això és s’elaborarà a partir de les propostes que s’enviïn. Així i tot, l’anomenada part dels següents eixos temàtics – que variaran, es mantindran o no al programa final del congrés, depenent de les contribucions que rebem. Tot i que us proposem un eix propi de l’economia digital, s’anima a incorporar l’anàlisi de la dimensió digital des de tots els eixos:

 • EIX Macroeconomia referit a macroprocessos
 • EIX Microeconomia referida a models organitzatius de grups (empreses, cooperativisme, xarxes de suport mutu, unitats familiars etc
 • EIX Cures
 • EIX Polítiques públiques
 • EIX Tecnologies i economies digitals
 • EIX Epistemologies i metodologies
 • EIX Altres

Introducció detallada de la temàtica i els eixos del Congrés aqui.

FORMATS

Les comunicacions orals, articles i pòsters seran revisades i acceptades pel Comitè acadèmic, mentres que els tallers, debats i altres activitats en format no acadèmic pel Comitè Econòmic local.

PLENÀRIES I DECLARACIÓ FINAL

El programa comptarà amb sessions plenàries articulades des de l’organització del congrés, com la sessió inaugural i la de tancament. La sessió de tancament serà una assemblea en què es presentaran les conclusions de cada eix i s’acordarà una declaració final del congrés, a partir dels debats i contribucions.

COMUNICACIÓ ORAL I ARTICLE

Es podran presentar comunicacions en format de resum reduït (abstract) o article extens. Aquells articles que es vulgui es podran enviar a un número especial duna revista dimpacte associada amb la conferència – pendent de confirmació. Seccions orientatives (no obligatòries) per a l’article: Introducció, motivació o justificació, objectius, marc teòric, metodologia/procediments i instruments utilitzats, discussió de resultats, conclusions i referències bibliogràfiques. Aportacions amb altres seccions que s’ajustin més a una orientació reflexiu teòric-conceptual, o d’altres, també són benvingudes. El text es podrà presentar en castellà o català. La seva estructura formal serà la següent: Títol, Autoria (màxim sis persones, sense inicials i amb noms complets), Institució on treballen, Correu electrònic i Telèfon de contacte. A continuació, s’hi inclourà un resum (650 paraules màx.) i la bibliografia bàsica, així com paraules clau o descriptors (màxim cinc). Les normes obligatòries de redacció són:

 • L’extensió màxima del resum de 650 paraules, i de l’article de 7.500 paraules, sense incloure la bibliografia i les taules, gràfics, figures, etc.;
 • El document s’haurà d’enviar a Word, Writer o altre format editable, no en pdf;
 • Les taules i figures amb una llegenda que indiqui el que representen i es numeraran correlativament;
 • Per a les referències bibliogràfiques es faran servir les normes APA, però l’autoria haurà de figurar amb el nom complet, no amb inicials;
 • Marges de 2,5 cm. als quatre costats de la pàgina;
 • Interlineat, senzill i sense espaiat anterior i posterior;
 • Font Arial, mida 12;
 • Notes i referències bibliogràfiques a peu de pàgina, mida 10.

Totes les comunicacions acceptades estaran disponibles a la web sota la llicència Creative Commons BY SA; tret que de forma expressa les autores ens comuniquin que no volen que així sigui o prefereixin optar per una altra llicència.

Les autores hauran d’indicar si desitgen que el text de la comunicació sigui considerat per a la seva incorporació a l’esmentat número especial.

Les presentacions de les comunicacions i pòsters, així com el desenvolupament d’altres activitats, es duran a terme durant els dies de celebració del congrés, en l’horari i espais que es determinin al programa (la qual cosa es comunicarà a les persones interessades després del tancament de l’acceptació de propostes). Les autores comptaran amb un temps limitat per a la presentació i per a debat. El grup organitzador de cada eix decidirà com estructurar les sessions en funció dels seus continguts, i ho comunicarà prèviament a les persones que hi participin. Es recomana enviar la presentació prèviament a la celebració del congrés, per evitar qualsevol problema de visualització. L’organització del congrés recordarà aquest aspecte a les comunicacions i els articles acceptats.

PÒSTER

Exposició gràfica que inclourà el títol a grandària gran, autoria, centre de treball i correu electrònic de contacte, juntament amb un breu resum d’objectius, metodologia i conclusions. Es recomana no introduir gaire text ni utilitzar lletra massa petita. Les dimensions del pòster no han de superar els 90 cm d’amplada per 120 cm d’alçada i cal enviar-les en format pdf, jpg o ppt amb un pes màxim de 2M. El pòster es podrà presentar en castellà o català. Tots els pòsters acceptats estaran disponibles a la web sota la llicència Creative Commons BY SA; tret que de forma expressa les autores ens comuniquin que no volen que així sigui o prefereixin optar per una altra llicència.

S’habilitarà un espai específic durant el congrés on es mostraran els pòsters. Aquest espai s’acompanyarà de mecanismes perquè es puguin fer preguntes i comentaris escrits a les persones autores i, alhora, aquestes puguin contestar.

TALLERS, DEBATS I ALTRES ACTIVITATS “NO CONVENCIONALMENT ACADÈMIQUES”

Propostes de tallers, debats, taules rodones o altres activitats amb formats diversos al de panell de presentació, de comunicacions o pòsters, tindran també el seu espai al programa. El desenvolupament d’aquestes activitats serà responsabilitat dels col·lectius o organitzacions que les hagin proposat, si bé l’organització del congrés oferirà tot el suport possible per fer-les. També pot ser una ocasió per dur a terme activitats participatives de camp (com a través de metodologies de cocreació de projectes de recerca, DAFOS o similar). El grup organitzador de cada eix comunicarà la franja horària destinada a cada activitat. En la mesura del possible, i amb el condicionant de la virtualitat, es buscarà la manera de donar cabuda a les diverses propostes seleccionades (organitzant sessions de presentació de diversos llibres, penjant a la web vídeos, podcasts o creacions artístiques que es vulguin compartir , etc.), en diàleg entre el grup organitzador de cada eix i qui faci la proposta.

Les propostes han de presentar-se en un foli o 650 paraules aproximadament, incloent:

 • Contingut de l’activitat proposada: títol, objectius, metodologia de la sessió i material associat (en el cas que es vulgui compartir algun vídeo, publicació, creació artística, podcast…).
 • Col·lectiu o organització responsable i persona de contacte (incloent correu electrònic)
 • Els tallers o taules de debat s’ajustaran a una durada màxima de dues hores, i hauran d’involucrar diverses persones participants.

PLAÇA D’EXPOSITORES

Durant el congrés s’habilitarà un espai perquè les organitzacions i empreses inscrites que ho desitgin puguin facilitar informació dels seus productes i/o serveis (tipus flyers, pòsters, adhesius, etc), sempre que tinguin una perspectiva feminista de l’economia. Facilitarem una llista a totes les participants de les organitzacions i empreses expositores. Per ser incloses a la llista i comptar amb espai on exposar els vostres materials cal facilitar: nom de l’organització, breu descripció (una frase o dues màxim), web, email de contacte i si teniu alguna necessitat o requeriment especial.

OPEN SPACE

El congrés no només vol abordar allò digital com a temàtica, sinó també ser una ocasió per experimentar amb dinàmiques organitzatives pròpies de la cultura digital procomú, per això s’habilitarà un espai amb metodologies “open space” o d’espai obert. És a dir, un espai que comptarà amb un programa propi creat in situ, un format cofacilitat per afavorir dinàmiques addicionals de diàleg i identificació de temàtiques clau al voltant de l’economia feminista. Seguint una dinàmica d’exploració autogestionada, l’open space s’articularà i es prendrà forma amb les aportacions de les participants. Entre altres coses, comptarà amb una pissarra on es podran proposar i programar temes a discutir en moments específics del congrés. Per exemple, habilitant “lighting talks” o “presentacions llampec” durant les pauses de cafè (és a dir, presentacions espontànies i molt breus sobre un tema concret).

DATHATON IGUALTAT DE GÈNERE I DIGITALITZACIÓ

Durant el congrés se celebrarà una sessió tipus datathon per treballar amb dades que ajudin a analitzar i visualitzar l’impacte econòmic, però també social o cultural en termes d’igualtat de gènere i de la digitalització, particularment relatiu a dades en violències masclistes. Per fer-ho, es fa una crida a contribuir amb dades sobre aquesta àrea que seran posades a disposició de les participants mitjançant una plataforma de dades.

SELECCIÓ DE PROPOSTES

La selecció dels treballs es farà sobre la base dels resums presentats. Seran valorats i seleccionats pel Comitè Avaluador de cada eix temàtic, tenint en compte els criteris següents:

 • Coherència i pertinència del contingut amb les àrees temàtiques del congrés.
 • Actualitat i rellevància del tema.
 • Claritat conceptual, metodològica i expositiva.
 • Perspectiva feminista.
 • Ús no sexista de llenguatge.
 • Qualitat de les fonts emprades (comunicacions orals, escrites i pòsters).

S’enviarà un correu de confirmació a les autores o autors principals dels treballs acceptats, un cop avaluats pel comitè corresponent. Els treballs acceptats per l’organització es podran publicar a la pàgina web del congrés, si les persones autores no expressen el contrari.

TERMINIS

Celebració del congrés: del 16 al 18 de març de 2023

INSCRIPCIONS

Els qui duguin a terme alguna activitat del programa o vulguin participar al congrés online o presencialment han d’inscriure’s al congrés.

Inscripció primerenca (early bird)
 • Inscripció a preu reduït* (30€): 3 d’octubre del 2022 a 25 de novembre del 2023
 • Inscripció a preu normal (70€): 3 d’octubre del 2022 a 25 de novembre del 2023
Inscripció no primerenca:
 • Inscripció a preu reduït* (50€): 25 de novembre de 2022 a 1 de març de 2023
 • Inscripció a preu normal (90€): 25 de novembre de 2022 a 1 de març de 2023
Inscripció online:
 • Inscripció de persones en línia que contribueixen amb alguna proposta (comunicació, article, pòster, etc.) al congrés (30€)
 • Inscripció de persones en línia que no contribueixen al congrés (50€)

* Podran optar a preu reduït, estudiants, persones sense ocupació ni ingressos, jubilats/des, carnet de família monoparental i/o acreditació de situació de víctimes de violència de gènere, o altres condicions similars que justifiquin el requeriment de la reducció de preu de la inscripció.

Beques al Comitè Econòmic Local:
 • L’organització preveu cinc beques per a aquelles organitzacions del comitè econòmic local que presentin contribucions al congrés.

COMUNICACIONS I PÒSTERS CONGRÉS

 • Llançament de la convocatòria: 3 de juny de 2022
 • Enviament de resums de comunicació i propostes de pòster: fins al 30 de novembre de 2022
 • Notificació de comunicacions i pòsters acceptats: a partir del 3 d’octubre del 2022
 • Termini de lliurament dels articles extensos de les comunicacions i pòsters: 31 de gener de 2023
 • Els pòsters s’hauran de portar impresos per a la seva exposició durant el congrés

Per a aquells articles que optin a publicar-se al número especial de la revista d’impacte (dates per confirmar amb revista acadèmica):

 • Previsió de versió millorada després del congrés: 15 abril de 2023
 • Previsió de revisió per parells: del 15 d’abril al 30 juny del 2023
 • Previsió de publicació del número especial: setembre de 2023

DATATHON IGUALTAT DE GÈNERE I DIGITALITZACIÓ

 • Llançament de la convocatòria per a l’enviament de dades per a la igualtat de gènere: 3 de juny de 2022
 • Publicació periòdica a la base de dades del web del congrés de les noves contribucions.
 • Datathon (data a concretar del 16 al 18 de març del 2023)

TALLERS, DEBATS I ALTRES ACTIVITATS

 • Llançament de la convocatòria: 3 de juny de 2022
 • Enviament de propostes: fins al 30 de novembre de 2022
 • En la configuració del programa, els comitès dels eixos realitzaran la selecció de propostes que millor encaixin.

PLAÇA D’EXPOSITORES

 • Llançament de la convocatòria: 3 de juny
 • Enviament de propostes per ser incloses a la llista d’expositores o en cas que tingueu previst dur a terme venda de productes o necessiteu un suport especial:

OPEN SPACE

Per sumar-se a aquest format paral·lel del congrés no cal enviar prèviament cap aportació o documentació.

ENVIAMENT DE PROPOSTES

Les propostes s’han d’enviar en els terminis establerts a través la següent pàgina.

Cada persona podrà presentar com a màxim dues contribucions acadèmiques (comunicacions orals/escrites i/o pòsters). Els qui presentin algun treball s’hauran d’inscriure al congrés en els terminis establerts i si se sol·licita l’organització els expedirà un certificat de participació, una vegada presentat el treball.

Cada organització o col·lectiu podrà presentar com a màxim dues contribucions (tallers, debats o altres activitats, a banda que exposin la informació a la plaça d’expositores). Caldrà que almenys dues persones del col·lectiu s’inscriguin al congrés en els terminis establerts i si ho requereixen l’organització els expedirà el certificat corresponent, una vegada es dugui a terme l’activitat. En tots els casos només s’expedirà certificat a les persones que s’hagin inscrit al congrés. Per participar a la plaça d’expositores cal emplenar el formulari.

Normativa de protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament General de Protecció de Dades, us informem que: (a) El Responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb seu a l’avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, ​​Espanya, i NIF G-60667813. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica dpd@uoc.edu. (b) Les dades personals que ens proporciona són necessàries per a l’organització i la realització del VIII Congrés d’Economia Feminista, i només podran ser utilitzades per enviar i demanar informació relativa a aquest congrés i als següents que tindran lloc de forma bianual. (c) Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al vostre tractament, posant-vos en contacte amb la Secretaria del Congrés. info@congresoeconomiafeminista.org

Llicència de continguts

L’organització del congrés està compromesa amb el coneixement obert, per aquest motiu els continguts del congrés es publicaran en llicència Creative Commons de reconeixement d’autoria (CC BY SA).

Skip to content